loader image

REGLEMENTĂRI SITUAȚII STUDENȚI – SEPTEMBRIE 2021 EXTRAS DIN PROCEDURA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ/MASTERAT-COD TUIASI.POB.01, COD TUIASI.POB.02

În atenţia studenţilor care nu au acumulat numărul minim de credite pentru promovarea anului universitar 2020-2021 şi înscrierea în anul universitar 2021-2022 Vă informăm că studenţii care în urma susţinerii reexaminărilor din luna septembrie 2021 nu au acumulat numărul minim de credite pentru promovarea în anul universitar 2021-2022, au obligația să transmită pe adresa secretariat@etti.tuiasi.ro cereri de reglementare a situaţiei școlare, până la data de 22 septembrie 2020-ora 15.00, în caz contrar urmând a fi exmatriculaţi. Pe site-ul facultății, la adresa https://etti.tuiasi.ro/studenti/informatii-utile/ se află postate Modele de cereri care reglementează diverse situații școlare.

DENUMIREA REGLEMENTĂRII OBSERVAȚII
1. Repetarea de școlaritate -când studentul nu a obţinut cele 40 de credite din contractul de studii pentru anul anterior (in mod exceptional 30 de credite pentru anul universitar 2020/2021), se face cu plata taxei de şcolarizare integrale.
2. Repetarea de școlaritate pe motive medicale -se acordă studenţilor care, în timpul anului universitar, în perioade care nu cuprind vacanţele studenţeşti, au avut concedii medicale pe o durată mai mare de 60 de zile, pentru boli care au necesitat spitalizare repetată şi/sau imposibilitatea de deplasare, şi care au adus scrisoare medicală şi certificatele medicale vizate la Dispensarul pentru elevi şi studenţi din Iaşi;
– la cerere, cu aprobarea Biroului Consiliului Facultăţii, pot fi scutiţi total sau parţial de taxele provenite din repetarea de şcolaritate.
3. Reînscriere pentru recuperarea creditelor restante – când studentul, aflat în ultimul an de studii, a îndeplinit contractul pentru anul de studii respectiv dar mai are discipline nepromovate din anii anteriori. Titularul disciplinei poate aproba recunoaşterea îndeplinirii anumitor activităţi aferente disciplinei (lucrări de laborator, seminare etc.). Dacă toate activităţile aferente disciplinei sunt recunoscute, atunci studentul plăteşte numai taxa de reexaminare. În caz contrar se plăteşte disciplina nepromovată în funcţie de numărul de credite alocate. Dreptul de reînscriere pentru recuperarea creditelor restante se acordă o singură dată, numai în anul universitar următor terminării ciclului de studii (pentru prima repetare a anului IV). Dacă studentul nu obţine în acest an creditele restante, poate solicita repetare de şcolaritate în anul final numai cu plata integrală a taxei de şcolarizare.
Dacă în anul pentru care se face „repetare de şcolaritate” studentul a acumulat cel puţin 25 de credite, la începerea noului an universitar studentul poate încheia un contract de studii adiţional, în care să prevadă un număr suplimentar de credite de la disciplinele din anul universitar următor, în următoarele condiţii:
(1) La repetarea anului I, minimum 25-29k pentru anul repetat.
(2) La repetarea anului II, minimum 25-29k pentru anul repetat şi cel mult o disciplină nepromovată de la anul I.
(3) La repetarea anului III, minimum 25-29k pentru anul repetat şi cel mult două discipline nepromovate din anii anteriori.
4. Întreruperea studiilor -se face pe o perioadă de maximum doi ani universitari şi numai o singură dată în timpul şcolarităţii.
-anii de şcolaritate întrerupţi nu intră la calculul duratei totale de şcolarizare, dacă cererea este depusă în primele 60 de zile de la începerea anului universitar. La revenirea la studii, studentul va plăti o taxă de reînscriere.
-studenţii care beneficiază de aprobare pentru întreruperea studiilor sunt obligaţi ca la reluarea activităţii să acumuleze creditele rezultate în urma modificării planului de învăţământ, cu plata taxelor.
5. Reînmatricularea -se face în max. 4 ani de la ultima exmatriculare şi nu mai mult de 3 ori consecutive, în regim de şcolarizare cu taxă, cu avizul Biroului Consiliului Facultăţii; cererile de reînmatriculare trebuie să fie transmise şi înregistrate la Rectoratul universităţii pentru a fi aprobate de Consiliul de Administraţie al universităţii, perioada depunerii acestora fiind 1-20 septembrie 2021.
-reînmatricularea nu se poate face în anul I de studii
-nu se reînmatriculează solicitanţii care şi-au început studiile la forma de învăţământ de lungă durată (Legea 84/1995). Acestia vor participa la admitere si, în cazul în care sunt admişi, le sunt echivalate disciplinele promovate anterior şi sunt înscrişi în anul de studii corespunzător.
-nu se reînmatriculează studenţii exmatriculaţi datorită încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. Studiile întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări.
-studenţii reînmatriculaţi semnează Contractul de studii şi se supun condiţiilor acestora, beneficiind de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi studenţi cu taxă