loader image

Admitere licență

Anunțuri admitere licență | Rezultate admitere licență

Sesiunea Iulie 2022

Informații generale | 1. Numărul de locuri scoase la concurs | 2. Calendar admitere | 3. Metoda de selecție: Concurs de dosare | 4. Dosarul de înscriere

Informații generale

Numărul de locuri scoase la concurs de către Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (detalii sunt prezentate în secțiunea 1. Numărul de locuri scoase la concurs)

Număr locuri bugetNumăr locuri taxă
27750

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației organizează Admiterea 2022 la studii universitare de licență (4 ani) în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale la următoarele programe de studii (specializări), numărul de locuri scoase la concurs fiind precizat în secțiunea 1. Numărul de locuri scoase la concurs:

 • Electronică Aplicată (EA);
 • Microelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii (MON);
 • Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii (TST);
 • Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii în limba ENGLEZĂ (TTS-EN, Telecommunication Technologies and Systems).

De ce să aleg specializarea TST în limba engleză?

Înscrierea candidaților în sesiunile de admitere iulie și septembrie 2022 se va face online, la adresa  https://www.admitere.tuiasi.ro cu confirmarea ulterioară a locului pe care sunt admiși, prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la specializările de la trei facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de opțiune și de media de admitere, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă, legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări. Se recomandă consultarea de către candidați a Procedurii de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

1. Numărul de locuri scoase la concurs

 • număr locuri buget români:                         277
 • număr locuri cu taxă români:                      50
 • numărul de locuri scoase la concurs pentru candidații români (277 locuri la buget și 50 cu taxă, total 327 locuri) sunt comune atât pentru specializările în limba română cât și pentru specializarea Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații cu predare în limba engleză (TST-EN);
 • din numărul de locuri buget români (277),
  • 1 loc este rezervat pentru candidații din sistemul de protecție socială,
  • 1 loc este rezervat pentru candidații cu cerințe educaționale speciale și
  • 7 locuri sunt rezervate pentru candidații care provin din licee din mediul rural.
 • număr locuri români de pretutindeni:
  • nr. locuri buget cu bursă:    27
  • nr. locuri buget fără bursă:  7
 • numărul de locuri scoase la concurs pentru românii de pretutindeni (27 locuri la buget și 7 cu taxă, total 34 locuri) sunt pentru specializările în limba română.

2. Calendar admitere

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere contestații: 17 – 19 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

3. Metoda de selecție: Concurs de dosare

MA = 0.5 x max (NBac_MATE , NBac_INFO, NBac_FIZ) + 0.5 x MBac,

unde:

 • MA = media de admitere
 • NBac_MATE = nota obţinută la bacalaureat la proba de Matematică
 • NBac_INFO = nota obţinută la bacalaureat la proba de Informatică bacalaureat
 • NBac_FIZ = nota obţinută la bacalaureat la proba de Fizică
 • max(NBac_MATE , NBac_INFO, NBac_FIZ) = nota maximă dintre cele 3 note
 • MBac = media obţinută la examenul de bacalaureat.

Selecţia candidaţilor pentru specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii cu predare în limba engleză se va face în ordinea mediilor de admitere, dintre candidaţii declaraţi admişi şi care au optat pentru această specializare în cererea de înscriere, în limita a maxim 75 de locuri. Aceşti candidaţi vor trebui să susţină o probă de competenţe lingvistice la limba engleză, notată cu admis/respins. Comisia de admitere poate echivala proba de competenţe lingvistice pentru candidaţii care prezintă certificate (în original şi copie) prin care dovedesc că au trecut teste recunoscute internaţional (TOEFL, CAMBRIDGE sau IELTS) sau au obţinut nivelul B2 sau B1 la fiecare competenţă în cadrul testului de competenţe lingvistice la limba engleză din cadrul examenului de bacalaureat. Candidaţii respinşi la proba de competenţe lingvistice la limba engleză vor rămâne admişi la domeniul de studii în limba română, în limita cifrei maxime de școlarizare aprobate de către ARACIS. Testele de competenţe lingvistice la limba engleză pentru sesiunile iulie, respectiv septembrie, se vor susține la date ce vor fi anunţate ulterior. În cazul în care pentru specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii cu predare în limba engleză sunt mai puține opțiuni decât numărul de locuri alocat (buget + taxă), ocuparea locurilor disponbile la acest program de studii se va face dintre candidații care nu pot fi admiși la programele de studii în limba română din cauza depășirii cifrei maxime de școlarizare aprobate de către ARACIS.

Condiții speciale de admitere

Sunt admiși fără concurs:

 • candidaţii care, în clasele IX – XII (ȋn perioada 2018-2022), au participat la olimpiade international, sau la etapa națională a olimpiadelor agreate de Ministerul Educației Naționale, la Matematică, Fizică, Informatică, Tehnologia informaţiei;
 • candidaţii care, în clasele IX – XII (ȋn perioada 2018-2022), au luat premiul I, II sau III la etapa nationala a olimpiadelor la profilul Tehnic – Electric, la una din calificările: Tehnician electronist sau Tehnician de telecomunicaţii;
 • candidații care, în clasele IX – XII (ȋn perioada 2018-2022), au luat premiul I, II sau III la etapa județeană a olimpiadelor naționale agreate de Ministerul Educației Naționale (Matematică, Fizică, Informatică, Tehnologia Informației) și au obținut media minim 8.00 la proba de Matematică la Bacalaureat.

Beneficiază de bonificaţie de 0,5 puncte la media finală:

 • candidaţii care au fost distinşi cu diploma „Procopiu” la fazele naţionale din ultimii doi ani (2022, 2021), ale Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”, la oricare dintre secţiunile concursului.

4. Dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere online va conţine:

 • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere;
 • Cartea de identitate – în copie scanată;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în copie scanată față-verso;
 • Certificatul de naştere, în copie scanată;
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie scanată, (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală, în copie scanată, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului, în copie scanată, că poate urma forma respectivă de studii;
 • Adeverință, în copie scanată,din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în copie scanată față-verso (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
 • Alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu copii scanate după: foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat) – pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați pagina web a facultății care reprezintă prima dumneavoastră opțiune.

Date transfer bancar:
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
COD IBAN:RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de admitere ETTI.

EnglishRomanian