loader image

Admitere licență

Data limită de înscriere la admitere, studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2020 este 18 septembrie ora 14.00.

  • Informaţii privind admiterea în ciclul de studii de licență pentru sesiunea iulie 2020 sunt disponibile AICI. Aceste informații vor fi actualizate frecvent în perioada admiterii. Vă rugăm să le accesaţi periodic pentru a verifica situaţia curentă a candidaţilor declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget, respectiv cu taxă.
  • Numărul locurilor scoase la concurs pentru sesiunea iulie 2020: 287 (buget) | 8 (licee mediul rural) | 50 (taxă)

Candidații declarați admiși (buget și taxă) la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației care doresc să studieze la programul de studii Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații în limba engleză și care nu și-au exprimat această opțiune la înscriere sunt rugați să-și trimită opțiunea prin e-mail, la adresa decanat@etti.tuiasi.ro.

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR:

Pentru sesiunile de admitere iulie și septembrie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, ȋnscrierea candidaților se face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.
Link-ul pentru înscriere online este accesibil AICI și va deveni activ în momentul în care va începe oficial procesul de admitere.

TAXA DE ÎNSCRIERE: 100 RON

Plata se face prin virament bancar, în contul RO44TREZ40620F330500XXXX

Se specifică:
Beneficiarul: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
Codul fiscal: 4701606
Obiectul plății: taxă de înscriere la concursul de admitere, cu menționarea facultății la care candidatul optează ca prima opțiune.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

Informații privind actele necesare pentru înscriere sunt disponibile AICI.

CIFRA DE ȘCOLARIZARE 2020*:

* La aceste cifre se adaugă un număr de locuri alocate candidaților provenind din Republica Moldova și care au susținut examenul de bacalaureat în Republica Moldova.

* Selecţia candidaţilor pentru specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii cu predare în limba engleză se va face în ordinea mediilor de admitere, dintre candidaţii declaraţi admişi şi care au optat pentru această specializare în cererea de înscriere, în limita a maxim 75 de locuri. Aceşti candidaţi vor trebui să susţină o probă de competenţe lingvistice la limba engleză, notată cu admis/respins. Comisia de admitere poate echivala proba de competenţe lingvistice pentru candidaţii care prezintă certificate (în original şi copie) prin care dovedesc ca au trecut teste recunoscute internaţional (TOEFL, CAMBRIDGE sau IELTS) sau au obţinut nivelul B2 sau B1 la fiecare competenţă în cadrul testului de competenţe lingvistice la limba engleză din cadrul examenului de bacalaureat. Candidaţii respinşi la proba de competenţe lingvistice la limba engleză vor rămâne admişi la domeniul de studii în limba română, în limita cifrei maxime de școlarizare aprobate de către ARACIS.

IMPORTANT: Numărul de locuri scoase la concurs la facultatea ETTI (295 locuri la buget și 50 cu taxă, total 345 locuri) sunt comune atât pentru specializările în limba română cât și pentru specializarea Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații cu predare în limba engleză.

Din totalul de 345 candidați declarați admiși (buget + taxă), maximum 281 candidați pot fi înmatriculați la domeniul în limba română, limita fiind impusă de încadrarea în cifra maximă de școlarizare aprobată de ARACIS. Ca urmare, minimum 64 dintre candidații declarați admiși la buget sau cu taxă (dar nu mai mult de 70) vor fi înmatriculați la programul de studii TST cu predare în limba engleză.

Testele de competenţe lingvistice la limba engleză pentru sesiunile iulie, respectiv septembrie, se vor susține la date ce vor fi anunţate ulterior.
În cazul în care pentru specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii cu predare în limba engleză sunt mai puține opțiuni decât numărul de locuri alocat (buget + taxă), ocuparea locurilor disponbile la acest program de studii se va face dintre candidații care nu pot fi admiși la programele de studii în limba română din cauza depășirii cifrei maxime de școlarizare aprobate de către ARACIS.

METODA DE SELECŢIE:

Metoda de selecţie este de tip CONCURS DE DOSARE. Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:

MA = MBac (media obţinută la examenul de bacalaureat)

Sunt admişi:
a) fără concurs – premianţii (locurile I, II, III şi menţiune) la olimpiade naţionale/internaţionale la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică sau Tehnologia Informației, precum şi la profilul Tehnic-Electric la una din calificările Tehnician electronist sau Tehnician de telecomunicaţii.
b) cu bonificaţie de 1 punct la media finală – candidaţii care au fost distinşi cu diploma „Procopiu” la fazele naţionale din ultimii doi ani ale Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”.