loader image

Admitere licență

Anunțuri admitere licență | Rezultate admitere licență

Sesiunea septembrie 2021

Numărul de locuri scoase la concurs

Domeniul de licențăNr. locuri bugetNr. locuri români de pretutindeniNr. locuri taxă
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (IETTI)26107
IETTI – Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii în limba engleză18016
TOTAL441023

De ce să aleg specializarea TST în limba engleză?

Programul comisiei de admitere:

 • Duminica, 19.09.2021, orele 10:00 – 13:00;
 • Luni, 20.09.2021, orele 10:00 – 14:00;
 • Marți, 21.09.2021, orele 11:00 – 13:00;
 • Miercuri, 22.09.2021, orele 12:00 – 14:00;
 • Joi, 23.09.2021, orele 10:00 – 12:00

Informații generale

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației organizează Admiterea 2021 la studii universitare de licență (4 ani) în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale la următoarele programe de studii (specializări), numărul de locuri scoase la concurs fiind precizat în secțiunea 2, “Numărul de locuri scoase la concurs”:

• Electronică Aplicată (EA);

• Microelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii (MON);

• Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii (TST);

• Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii în limba ENGLEZĂ (TTS-EN, Telecommunication Technologies and Systems).

În contextul pandemiei cu COVID-19, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, ȋnscrierea candidaților în sesiunile de admitere iulie și septembrie 2021 se va face online, la adresa https://www.admitere.tuiasi.ro/ cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

Înscrierea candidaţilor se face prin completarea online a dosarului de admitere la facultatea la care candidatul face prima opţiune (candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la mai multe facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de media de admitere și de opțiuni, să fie declarat admis la una dintre acestea). Comisia de admitere pe facultate verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă, legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări.

Consultați Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

1. Calendar admitere

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 24 – 28 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 iulie – 1 august
 • Afişarea rezultatelor finale: 2 august
 • Confirmare loc: 2 august – 4 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 18 septembrie
 • Confirmare loc facultate: 19-20 septembrie
 • Depunere contestații: 20-21 septembrie
 • Termen limită completare acte în original: 23  septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie

2. Numărul de locuri scoase la concurs:

 • număr locuri buget:                        300
 • număr locuri cu taxă:                      50
 • numărul de locuri scoase la concurs (300 locuri la buget și 50 cu taxă, total 350 locuri) sunt comune atât pentru specializările în limba română cât și pentru specializarea Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații cu predare în limba engleză (TST-EN). Din totalul de 350 locuri, numarul maxim de locuri alocate celor 3 specializari în limba română este 282; restul de 68 de locuri sunt alocate programului de studii Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații cu predare în limba engleză (TST-EN).
 • număr locuri români de pretutindeni:
  • nr. locuri buget cu bursă: 21
  • nr. locuri buget fără bursă: 11
 • numărul de locuri scoase la concurs pentru românii de pretutindeni (21 locuri la buget și 11 cu taxă, total 32 locuri) sunt pentru specializările în limba română.

3. Metoda de selecție: Concurs de dosare

MA = 0.5*NBac_MATE + 0.5*MBac

unde:

 • MA = medie admitere;
 • NBac_Mate = nota obţinută la bacalaureat la proba de matematică;
 • MBac = media obţinută la examenul de bacalaureat.

Selecţia candidaţilor pentru specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii cu predare în limba engleză se va face în ordinea mediilor de admitere, dintre candidaţii declaraţi admişi şi care au optat pentru această specializare în cererea de înscriere, în limita a 68 de locuri. Aceşti candidaţi vor trebui să susţină o probă de competenţe lingvistice la limba engleză, notată cu admis/respins. Comisia de admitere poate echivala proba de competenţe lingvistice pentru candidaţii care prezintă certificate (în original şi copie) prin care dovedesc că au trecut teste recunoscute internaţional (TOEFL, CAMBRIDGE sau IELTS) sau au obţinut nivelul B2 sau B1 la fiecare competenţă în cadrul testului de competenţe lingvistice la limba engleză din cadrul examenului de bacalaureat. Candidaţii respinşi la proba de competenţe lingvistice la limba engleză vor rămâne admişi la domeniul de studii în limba română, în limita cifrei maxime de școlarizare aprobate de către ARACIS. Testele de competenţe lingvistice la limba engleză pentru sesiunile iulie, respectiv septembrie, se vor susține la date ce vor fi anunţate ulterior. În cazul în care pentru specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii cu predare în limba engleză sunt mai puține opțiuni decât numărul de locuri alocat (buget + taxă), ocuparea locurilor disponbile la acest program de studii se va face dintre candidații care nu pot fi admiși la programele de studii în limba română din cauza depășirii cifrei maxime de școlarizare aprobate de către ARACIS.

Condiții speciale de admitere

Sunt admiși fără concurs:

 • premianţii la concursuri / olimpiade naţionale la una din disciplinele: Matematică, Fizică sau Informatică, precum şi la profilul Tehnic – Electric, la una din calificările: Tehnician electronist sau Tehnician de telecomunicaţii;
 • premianții olimpiadelor internaționale.

Beneficiază de bonificaţie de 1 punct la media finală:

 • candidaţii care au fost distinşi cu diploma „Procopiu” la fazele naţionale din ultimii doi ani ale Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”, la oricare dintre secţiunile concursului.

4. Dosarul de înscriere

Dosarul de înscriere online va conţine:

 • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere;
 • Cartea de identitate – în copie scanată;
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în copie scanată față-verso;
 • Certificatul de naştere, în copie scanată;
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie scanată, (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală, în copie scanată, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului, în copie scanată, că poate urma forma respectivă de studii;
 • Adeverință, în copie scanată, din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în copie scanată față-verso (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă. Sunt scutiți de plata taxelor de înscriere:
  • copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
  • candidații orfani de ambii părinți;
  • candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
  • angajații sau copiii angajaților din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
  • candidații care au obținut premii la concursurile profesionale organizate în universitate (conform Anexei PO.DID.05-A2).

Date transfer bancar:
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
COD IBAN:RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de admitere ETTI.