loader image

Admitere masterat

Sesiunea septembrie 2021

Numărul de locuri scoase la concurs

Denumirea programului universitar de masteratNr. credite Nr. locuri buget Nr. locuri români de pretutindeni Nr. locuri taxă
Reţele de comunicaţii120009
Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială120109
Sisteme avansate în electronica aplicată120019
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor120109
Radiocomunicaţii digitale1201010
Sisteme de control în automobile / Automotive electronic control systems120109
Tehnologii informatice pentru telecomunicaţii / Information Technologies for Telecommunication1201010

Informații generale

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației organizează Admiterea 2021 la studii universitare de masterat, în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale.

În contextul pandemiei cu COVID-19, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, ȋnscrierea candidaților în sesiunile de admitere iulie și septembrie 2021 se va face online, la adresa https://www.admitere.tuiasi.ro/ cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

Consultați Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Programarea probelor de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu:

Dispozite electronice/Circuite electronice fundamentale: 20 septembrie, ora 9:00; [link_Teams]
Semnale, circuite și sisteme: 20 septembrie, ora 9:00; [link_Teams]
Circuite integrate digitale/Circuite integrate analogice: 20 septembrie, ora 9:00; [link_Teams]

Electronică industrială: 20 septembrie, ora 8:00; [link_Teams]
Electronică pentru automobile: 20 septembrie, ora 10:00; [link_Teams]

Comunicații mobile/Mobile Communications: 20 septembrie, ora 12:00; [link_Teams]
Rețele de calculatoare și sisteme de operare/Computer Networks and Operating Systems: 17 septembrie, ora 11:00; 20 septembrie, ora 9:00; [link_Teams]

Tehnici de proiectare VLSIA: 20 septembrie, ora 9:00; [link_Teams]
Tehnici de proiectare VLSID: 20 septembrie, ora 9:00; [link_Teams]

Probele de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu se vor desfășura pe canalele „Teams” alocate acestora.
Pentru participarea la proba de verificare, candidatul va accesa canalul „Teams” alocat probei alese de către acesta, la înscrierea în concursul de admitere. Candidații care nu au absolvit în anul universitar 2020-2021 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Iași, sunt rugați să transmită pe adresa de email itsg@etti.tuiasi.ro următoarele date: nume prenume, disciplina aleasă pentru proba de verificare; aceste informații sunt necesare pentru accesarea canalului „Teams” alocat probei de verificare.

1. Calendar admitere

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 14 – 17 septembrie
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 17, 20 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Depunere acte în original: 22 – 23 septembrie
 • Rezultate finale: 25 septembrie

2. Metoda de selecție: Concurs de dosare

MA = 0.8*MF + 0.2*MC

unde

 • MA – media la concursul de admitere;
 • MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diplomă);
 • MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu).

Criterii de departajare

 • Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă;
 • Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență.

3. Dosarul de înscriere

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa online în contul creat pe platforma de admitere cererea de înscriere, la care anexează copii scanate după:

 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ studiilor universitare de lungă durată sau diploma echivalentă;
 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de naştere;
 • Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui(certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală în care trebuie sa se specifice faptul ca „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice va transmite avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii;
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
 • Alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate;
 • După ce a fost repartizat la o facultate în urma admiterii, candidatul va transmite documentele în original.

Proba de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu se va da sub formă de interviu susținut online, la una dintre disciplinele următoare:

Dispozite electronice/Circuite electronice fundamentale
Semnale, circuite și sisteme
Circuite integrate digitale/Circuite integrate analogice
Electronică industrială
Electronică pentru automobile
Comunicații mobile
Rețele de calculatoare și sisteme de operare
Tehnici de proiectare VLSIA
Tehnici de proiectare VLSID

Tematica probei de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu