loader image

Admitere masterat

Sesiunea septembrie 2022

Informații generale | 1. Calendar admitere | 2. Metoda de selecție: Concurs de dosare |

3. Dosarul de înscriere | 4. Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului

Numărul de locuri scoase la concurs pentru candidații români

Denumirea programului universitar de masterat Nr. locuri buget Nr. locuri taxă
Reţele de comunicaţii08
Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială18
Sisteme avansate în electronica aplicată08
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor28
Radiocomunicaţii digitale38
Sisteme de control în automobile / Automotive electronic control systems38
Tehnologii informatice pentru telecomunicaţii / Information Technologies for Telecommunication28

Număr locuri candidați români de pretutindeni:

 • nr. locuri fără bursă: 1

Informații generale

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației organizează Admiterea 2022 la studii universitare de masterat, în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale.

Înscrierea candidaților se va face online, la adresa https://www.admitere.tuiasi.ro/ cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor ȋn original.

Consultați Procedura de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

1. Calendar admitere

Sesiunea Septembrie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 18 septembrie
 • Admitere (proba verificare cunoştinţe specifice la disciplina aleasă de către candidat): 6 – 20 septembrie (urmează să fie afișsate detalii)
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 21 septembrie
 • Depunere contestații: 21 – 22 septembrie
 • Depunere acte în original: 21 – 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie

2. Metoda de selecție: Concurs de dosare

MA = 0.8*MF + 0.2*MC

unde

 • MA – media la concursul de admitere;
 • MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență sau diplomă);
 • MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu (interviu).

Criterii de departajare

 • Media obținută la susținerea lucrării de licență / diplomă;
 • Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență.

3. Dosarul de înscriere

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa online în contul creat pe platforma de admitere cererea de înscriere, la care anexează copii scanate după:

 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ studiilor universitare de lungă durată sau diploma echivalentă;
 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de naştere;
 • Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice va transmite avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii;
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
 • Declarație privind Adeverința de absolvire a studiilor de licență – poate fi descărcată de la acest link;
 • Alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate;
 • După ce a fost repartizat la o facultate în urma admiterii, candidatul va transmite documentele în original.

4. Proba de verificare a cunoștințelor specifice domeniului

Proba de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu se va da sub formă de interviu, la una dintre disciplinele următoare:

Dispozite electronice/Circuite electronice fundamentale
Semnale, circuite și sisteme
Circuite integrate digitale/Circuite integrate analogice
Electronică industrială
Electronică pentru automobile
Comunicații mobile
Rețele de calculatoare și sisteme de operare
Tehnici de proiectare VLSIA
Tehnici de proiectare VLSID

Tematica probei de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu

Programarea probelor de verificare a cunoştinţelor specifice domeniului de studiu:

 • Dispozite electronice/Circuite electronice fundamentale: 19.09.2022, sala II.08, ora 9.00;
 • Semnale, circuite și sisteme: 19.09.2022, amf. P2, ora 9.00;
 • Circuite integrate digitale/Circuite integrate analogice: 19.09.2022, sala II.08, ora 9.00;
 • Electronică industrială: 20.09.2022, sala III.24, ora 9.00;
 • Electronică pentru automobile: 20.09.2022, sala III.24, ora 9.00;
 • Comunicații mobile: 19.09.2022, sala III.20, ora 11.00;
 • Rețele de calculatoare și sisteme de operare: 19.09.2022, sala II.13, ora 11.00;
 • Tehnici de proiectare VLSIA: 19.09.2022, sala II.08, ora 9.00;
 • Tehnici de proiectare VLSID: 19.09.2022, sala II.08, ora 9.00.
EnglishRomanian